آثار و تازه های هفته 578

ثبت نام دوره پاییز خانه داستان چوک شروع شد

www.khanehdastan.ir

دوره های داستان نویسی، ویراستاری، نقد ادبی، ترجمه داستان و داستان نویسی نوجوان

چاپ آثار شما با حمایت خانه داستان چوک اینجا کلیک کنید

دانلود ماهنامه ادبیات داستانی چوک شهریورماه سال 96 شماره 85 اینجا

داستان «سپیده بیگدلی»

داستان «علی برهانی»

داستان ترجمه «پونه شاهی»

شعر ترجمه «خالد بایزیدی»

داستان ترجمه «مائده مرتضوی»

شعر آزاد «عابدین پاپی»

 

نظرات ...