شعر کلاسیک «وصال» محمد بینش

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «وصال» محمد بینش
شعر کلاسیک «مهدی نعیم»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «مهدی نعیم»
شعر کلاسیک «لاله غفاری زاده»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «لاله غفاری زاده»
شعر کلاسیک «بیداد» محمد بینش

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «بیداد» محمد بینش
شعر کلاسیک «رد پا» بهزاد گرانپایه

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «رد پا» بهزاد گرانپایه
شعر کلاسیک «ورق یار » محمد بینش

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «ورق یار » محمد بینش
شعر کلاسیک «حال خوش» مهدی نعیم

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «حال خوش» مهدی نعیم
شعر کلاسیک «حسین مهدی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «حسین مهدی»
شعر کلاسیک «عبداله مقدم تبریزی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «عبداله مقدم تبریزی»
شعر کلاسیک «نصرالله شبانکاره»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «نصرالله شبانکاره»
شعر کلاسیک «خاطرات درخت» سعیده اصلاحی

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «خاطرات درخت» سعیده اصلاحی
دو شعر کلاسیک از «مهدی نعیم»

ادامه مطلب: دو شعر کلاسیک از «مهدی نعیم»
شعر «چنگ زمان» فاطمه نعیمی(مهرانه)

ادامه مطلب: شعر «چنگ زمان» فاطمه نعیمی(مهرانه)
شعر کلاسیک «پری کنگونی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «پری کنگونی»
شعر کلاسیک «سیگار» بهزاد گرانمایه

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «سیگار» بهزاد گرانمایه
دو شعر کلاسیک «فهمیه شریفی»

ادامه مطلب: دو شعر کلاسیک «فهمیه شریفی»
شعر کلاسیک «عادت کن» شاعر «فاطمه نعیمی» (مهرانه)

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «عادت کن» شاعر «فاطمه نعیمی» (مهرانه)
شعر کلاسیک «بابک سلیم ساسانی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «بابک سلیم ساسانی»
شعر کلاسیک «مهدی نعیم»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «مهدی نعیم»
شعر کلاسیک «سعیده اصلاحی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «سعیده اصلاحی»
شعر کلاسیک «نصرالله شبانکاره»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «نصرالله شبانکاره»
شعر کلاسیک «اردوان فرج پور»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «اردوان فرج پور»
شعر «پرواز» مهدی نعیم

ادامه مطلب: شعر «پرواز» مهدی نعیم
شعر کلاسیک «بتول مبشری»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «بتول مبشری»
شعر «کودتا» شاعر «سعیده فرجی»

ادامه مطلب: شعر «کودتا» شاعر «سعیده فرجی»
دو شعر کلاسیک از«حسین مهدی»

ادامه مطلب: دو شعر کلاسیک از«حسین مهدی»
شعر «یکشنبۀ بی تو...» شاعر «مریم نیازی»

ادامه مطلب: شعر «یکشنبۀ بی تو...» شاعر «مریم نیازی»
شعر کلاسیک «بهنام حسن زاده»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «بهنام حسن زاده»
شعر کلاسیک «سعیده اصلاحی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «سعیده اصلاحی»
یک مثنوی از «سعیده اصلاحی»

ادامه مطلب: یک مثنوی از «سعیده اصلاحی»
شعر کلاسیک «سیدرضا موسوی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «سیدرضا موسوی»
شعر کلاسیک «فاطمه نصیری»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «فاطمه نصیری»
شعر کلاسیک «هاشم توکلی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «هاشم توکلی»
سه شعر کلاسیک از «محمد برشان»

ادامه مطلب: سه شعر کلاسیک از «محمد برشان»
شعر کلاسیک «شیما شهسواران»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «شیما شهسواران»
شعر کلاسیک «مریم محمدیان»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «مریم محمدیان»
شعر کلاسیک «بابک سلیم ساسانی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «بابک سلیم ساسانی»
شعر کلاسیک «میثم همدمی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «میثم همدمی»
شعر کلاسیک «سعیده اصلاحی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «سعیده اصلاحی»
شعر کلاسیک «یاشار نقی زاده»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «یاشار نقی زاده»
شعر کلاسیک «زهرا سادات رضوی (بهار)»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «زهرا سادات رضوی (بهار)»
شعر کلاسیک «مرتضی محمدیان»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «مرتضی محمدیان»
برگزیده چهارمین دوره مسابقات شعر توتیای دل بخش کلاسیک مقام دوم محمد عظیمی (میم)

ادامه مطلب: برگزیده چهارمین دوره مسابقات شعر توتیای دل بخش کلاسیک مقام دوم محمد عظیمی (میم)
مهدیه کفایی برگزیده چهارمین دوره مسابقات شعر توتیای دل بخش کلاسیک مقام اول

ادامه مطلب: مهدیه کفایی برگزیده چهارمین دوره مسابقات شعر توتیای دل بخش کلاسیک مقام اول
محمدمهدی نادری برگزیده چهارمین دوره مسابقات شعر توتیای دل بخش کلاسیک مقام دوم

ادامه مطلب: محمدمهدی نادری برگزیده چهارمین دوره مسابقات شعر توتیای دل بخش کلاسیک مقام دوم
محمد پورمرادی برگزیده چهارمین دوره مسابقات شعر توتیای دل بخش کلاسیک مقام سوم

ادامه مطلب: محمد پورمرادی برگزیده چهارمین دوره مسابقات شعر توتیای دل بخش کلاسیک مقام سوم
شعر کلاسیک «مسعود تقی آبادی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «مسعود تقی آبادی»
شعر کلاسیک «یاشار نقی زاده»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «یاشار نقی زاده»
سه رباعی از «فرزانه ولی زاده»

ادامه مطلب: سه رباعی از «فرزانه ولی زاده»
شعر کلاسیک «سعیده اصلاحی»

ادامه مطلب: شعر کلاسیک «سعیده اصلاحی»