شعر كودك «هفت سين»بهاره رضايي

 

 

سین سین یه هفت سین
با ماهیای رنگین
قرآن و آینه و شمع
همه کنار هم جمع
سنجد و سبزه، سرکه
سماق و سیر و سکه
با سمنوی تازه
سفره ما چه نازه
***
بهار که هفت سینو دید
با کوله بارش رسید

نظرات ...