شعر و ترانه كودك«مهتاب صولتي‌فر»

چاقو
دس نزنی به چاقو ، چاقو همیشه تیزه
         جیزّه ، جیزّه ، جیزّه 
نگا بکن به دستات، کثیفِ یا تمیزه 
      جیزّه ، جیزّه ، جیزّه 
دستای تو کوچیکن، یه وقت اونُ می بری 
مامان یهو می ترسه، دلش می ریزه هُرّی...!!
دستای اون می تونه، میوَه رو پوس بگیره
دوسِت داره یه دنیا، ازت یه بوس می گیره

نظرات ...