صفحه ویژه «محمد فلاح نیا»

 

نام و نام خانوادگی:

محمد فلاح نيا (شاعر، مترجم)

متولد : 1363 شيراز

نشانی اينترنتی:

آثار منتشر شده:

1-                       تصوير مرد در آب (مجموعه شعر سپيد، ناشر نگيما 1387)

2-                       آرتور رمبو، صدايی از آينده ( زندگی و پاره از شعر ها، نامه ها و عکس های شاعر سمبوليست فرانسوی، آرتور رمبو، ناشر نگيما، 1389)

3-                       پروين صدای خوشبو در ادب اردو ( زندگی و شعر شاعر پاکستانی، پروين شاکر، ناشر: نشر داستان، 1393)

 

نظرات ...