صفحه ويژه «علي قلي نامي»

 

کارنامة علمی - ادبی
Scientific – Literary Résumé


1.    فوق ديپلم، مركز تربيت معلّم شهيد باهنر
2.    کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز
3.    کارشناسی ارشد  زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اورمیّه  
4.    دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی(ره)


1.    دبیر زبان و ادبیات فارسي آموزش و پرورش از سال 74 تا کنون   
2.    مدرّس فارسی عمومی در دانشگاه مراغه از 1392 تا کنون
3.    مدرّس زبان تخصّصی و فارسی عمومی در دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره) از 1392 تا 1393
4.    ارزياب و ويراستار سازمان سمت، از 1394 تاكنون1.    دیباچۀ نقد ادبی؛ نظریه و کاربرد آن، چارلز برِسِلر، ویرایش پنجم، 2014 (به سفارش نشر چشمه در دست انجام)
2.    مقالاتی در حوزۀ نظریۀ ادبی، نشر سفیر اردهال، 92.
3.    فرهنگ توصيفي اصطلاحات نسخه¬های خطّی جهان اسلام، ارمغان تاریخ، 94.


1.هزل و طنز در ساختمان غزل حافظ؛ روش، هدف و دستاوردها


1.    دیالکتیک مثنوی و کمدی! چاپ شده در مجموعه مقالات در هشتمین همایش بین¬المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی همراه با ارائه؛ زنجان، شهریور 1392.
2.    مولوی و موسیقی چاپ شده در مجموعه مقالات دومین همایش ملی پیام نور آبان 92 بجنورد.
3.    سازۀ غزل حافظ؛ اهداف و دستاوردها، دهمین همایش انجمن ترویج همراه با ارائه، دانشگاه محقّق، شهریور  94.
4.    استعارة بندهشي و استعارة هنري در داستان سياوش براي دوازدهمين همايش انجمن ترويج.
5.    مخيّلات و مشبّهات در مثنوي، همايش بين¬المللي ادبيات، عرفان و فلسفه، تربت حيدريه
6.    نقدي بر ديوان تازه چاپ¬شدة حافظ به تاريخ 801 هـ. ق.، براي ميراث مكتوب
7.    استعارة بندهشي و استعارة هنري در شاهنامه، ارسال به يازدهمين دورة ترويج

1.    The crushed people in Iranian short stories today منتشَر در فصل-نامۀIJMSBR  (ISI)  در سال 2012.
2.    Investigating on roots of Iranian short story  منتشَر در فصل¬نامۀ  AENSI (ISI)  با ضریب تأثیر 142/0 ٪ در سال2012.
3.    معناشناسی و آواشناسی سه واژه از جهانگشای جوینی و تاریخ بیهقی، فصل¬نامۀ علمی – پژوهشی زبان¬شناس، شمارۀ 10، سال سوم، 93.
4.    روایات بندهشی، زمینة گفتمانی استعاره‌های شاهنامه، نشرية علمي-پژوهشي زبان و ادب كرمان، (ISC)، 94
5.    خودانگاری در شاهنامه از دیدگاه زبان¬شناسانۀ هالیدی با متن انگلیسی براي نشریۀ مطالعات خاورمیانۀ دانشگاه پرینستون،
6.    موادّ قياسي در تمثيلات جدلي مثنوي، نشرية علمي-پژوهشي ادب غنايي، دانشگاه آزاد نجف آباد،
7.    مفهوم هزل و هجو بر اساس نظرية قضاوت اجتماعي مظفّر شريف، (رساله)
8.    نظيره¬سازي و نقيضه¬پردازي در شعر و نثر دورة صفويه، (رساله)
9.    هزل و طنز و هجو در شعر و نثر دورة صفويه، (رساله)
10.    «فراقنامه»؛ روایتی عاشقانه یا تغزّلی توصیفی؟، نشرية علمي-پژوهشي ادب غنايي، دانشگاه آزاد نجف آباد، سال 3، شمارة 6، بهار 92، صص. 61-72.
11.     آسيب¬شناسي تحليل¬هاي حوزة هجو، هزل/طنز و اصطلاحات مربوط به آن¬ها،
12.    برخي واژه¬هاي پهلوي بازماندة رايج در زبان مردم آذربايجان، همايش ادبيات و زبان¬شناسي، تهران


1.    داوری مقالۀ مولانا از دیدگاه شمس¬الدین تبریزی، دهمین همایش انجمن ترویج زبان فارسي.
2.    


1.    معرفت¬شناسي فضيلت (دورة دكتري فلسفه 2 واحد)، زهرا خزاعي، سازمان سمت.
2.    تاريخ ادبيات 2 (دورة كارشناسي ادبيات 2 واحد)، نويسندگان، سازمان سمت.
3.    تاريخ ايران در دورة قاجاريه، عصر تأسيس، غلام¬حسين زرگري¬نژاد، سازمان سمت.
4.    روشنايي ماه اوت، نوشتة ويليام كِي. فاكنر و بازگرداني عبدالحسين شريفيان، نشر چشمه.


1.    بلاغت 2، ...........، سازمان سمت.
2.  

نظرات ...