شعری از «عبدالرحیم کاراکوچ» مترجم «پونه شاهی»

 

"دو دوتا چهارتا"

_______________

دو دوتا چهار تا

اگر طبق اصول دو دوتا میشود چهار تا

من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست

همانگونه که بعد از هر شبی صبح است

من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست

همانگونه که چشمه بی استراحت و یکسره جاری ست

من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست

همانگونه که بعد از هر زمستانی بهار است

من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست

به اندازه ای که ماهی عاشق آب است

من هم تو را دوست دارم ؛ این جرم نیست

به راحتی نمی گذرم از تو

بگذار بر هم زند بین ما را ؛ تقدیر

گرسنه نان را دوست دارد

و

فقیر پول را

و

من هم تو را

؛ این جرم نیست ...

نظرات ...