شعری از «ویتسلاو نزوال» مترجم «زلما بهادر»

"ساعت در محله قدیمی یهودی ها"

زمان  می دود در خیابان  'پریکوپی'
مثل دوچرخه سوار قهرمانی
که فکر می کند می تواند
از ماشین مرگ سبقت بگیرد

تو در این محله
شبیه ساعتی هستی
که عقربه هایش
وارونه می چرخند

کاش وقتی که مرگ غافلگیرم می کند
پیر پسری شش ساله بمیرم ...

 

نظرات ...