شعری «راسیم قاراجا» مترجم «علی اقدام»

 

سال‌هایت مثل ماه‌ها

تند و سریع می‌گذرند

این حرف‌ها را به او می گویم

چه می گویم ؟

نمی‌فهمد نمی‌تواند بفهمد

چون اگر می‌فهمید

سال‌های او نیز مثل ماه‌ها

تند و سریع می‌گذشتند

باید مواظبت کرد از دوست داشتن‌ها

و کسانی که دوستشان داریم را مواظبت

در مقابل دست درازی زمان

راستس را بخواهی

انسان نباید خیلی چیزها را بداند

باید موتور زمان را متوقف کرد

کمی به فکر فرو رفت

ریشه تمام حرف‌هایی که می‌شنویم آن جاست

در اعماق گذشته مان

 

نظرات ...