شعری از «نریمان قاسم اوغلی» مترجم «ضیاء الدین ترابی»

 از آنجایی‌که در سر زمین من

. هر کس دوست بدارد مجنون است

.. و از آنجاییکه در سر زمین من.. 

عشق را مترادف با حشیش و تریاک می‌دانند..

. و به همین نام اعدام می‌کنند.

.. و به همین نام می‌کشند... 

و به همین خاطر قانون می‌نویسند... 

تصمیم گرفتم ای معشوق من

تصمیم گرفتم که شعر و جنون پیشه کنم

 

نظرات ...