«نیایش» شعری از «الحان بکر» مترجم«خالدبایزیدی(دلیر)»

 من نه تاکستان ها

نه گلزارها را می خواهم
نه اسبان را
و نه کشتی ها را...
ای خدا!
روح مرا از من مگیر
من انسانی کنجکاوم!
ومی خواهم سرانجام این بازی را بدانم

نظرات ...