شعر آزاد «بیژن مجید آبادی»

 

امروز قباله ی زندگیم

دست به دست شد

و انگشتر وفاداری ام

برای همیشه

در ویترین مغازه‌ها جا ماند

پشت به خانه ام ایستاده ام

مبادا خاطره ی خاموشی !

روسری بی سری

بشقاب شکسته ای در انتهای آشپزخانه تنها

و یا شومینه ای زخمی

شانه ام را بلرزاند

پشت به خانه ام ایستاده ام

مبادا...

نظرات ...