چند شعر از «اسماعیل علی پور»

 

1

گل زرد کوچکی

زیر پایم له شد

مراسم خاکسپاری ات

2

هر عکس

سفری تازه است

پای همان درختان کاج

3

بهار که می رود

یادمان به پنجره می افتد

یادمان به پاییز

4

(از مجموعه در دست چاپ گلوله های برفی من)

شب که خوابیدند

موج ها

دم تکان می دهند

ماهی های سپید

نظرات ...