شعر سپید «محمدحسین افشاری نیا»

 

نامم را
از پلاک نامه ها
پاک می کنی

پای چشمانم
مین می کاری

به خمپاره انداز ها
می گویی
پاهایم را
دورتر بیندازند

در جواب بوسه هایم
جبهه می گیری
و جن گیر ها را
خبر می کنی
تا جنون را
در جنازه ام
جاری کنند

میخواهی
فاتحه ی فتحت را بخوانم؟

خیال کرده ای این جنگ
چند بوسه
دوام می آورد؟

نظرات ...